skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Intelligent Information Systems xóa Chủ đề: Intelligent Systems xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward an understanding of the history and impact of user studies in music information retrieval

Lee, Jin ; Cunningham, Sally

Journal of Intelligent Information Systems, 2013, Vol.41(3), pp.499-521 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-9902 ; E-ISSN: 1573-7675 ; DOI: 10.1007/s10844-013-0259-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The neglected user in music information retrieval research

Schedl, Markus ; Flexer, Arthur ; Urbano, Julián

Journal of Intelligent Information Systems, 2013, Vol.41(3), pp.523-539 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-9902 ; E-ISSN: 1573-7675 ; DOI: 10.1007/s10844-013-0247-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation in Music Information Retrieval

Urbano, Julián ; Schedl, Markus ; Serra, Xavier

Journal of Intelligent Information Systems, 2013, Vol.41(3), pp.345-369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-9902 ; E-ISSN: 1573-7675 ; DOI: 10.1007/s10844-013-0249-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting IR personalization performance using pre-retrieval query predictors

Vicente-López, Eduardo ; Campos, Luis ; Fernández-Luna, Juan ; Huete, Juan

Journal of Intelligent Information Systems, 2018, Vol.51(3), pp.597-620 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-9902 ; E-ISSN: 1573-7675 ; DOI: 10.1007/s10844-018-0498-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural language technology and query expansion: issues, state-of-the-art and perspectives

Selvaretnam, Bhawani ; Belkhatir, Mohammed

Journal of Intelligent Information Systems, 2012, Vol.38(3), pp.709-740 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-9902 ; E-ISSN: 1573-7675 ; DOI: 10.1007/s10844-011-0174-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...