skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Su, Kuo-Lan xóa Chủ đề: Intelligent Building xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing a module-based security system for an intelligent home

Su, Kuo-Lan ; Chia, Song-Hiang ; Shiau, Sheng-Ven ; Guo, Jr-Hung

Artificial Life and Robotics, 2009, Vol.14(2), pp.242-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-5298 ; E-ISSN: 1614-7456 ; DOI: 10.1007/s10015-009-0663-4

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Path planning of fire-escaping system for intelligent building

Su, Hsu-Shan ; Su, Kuo-Lan

Artificial Life and Robotics, 2012, Vol.17(2), pp.216-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-5298 ; E-ISSN: 1614-7456 ; DOI: 10.1007/s10015-012-0045-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Su, Kuo-Lan
  2. Su, Hsu-Shan
  3. Su, K.-L.
  4. Su, Kuo - Lan
  5. Guo, Jr-Hung

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...