skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Integrated Design xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey on mechatronic engineering: A focus on design methods and product models

Zheng, Chen ; Bricogne, Matthieu ; Le Duigou, Julien ; Eynard, Benoît

Advanced Engineering Informatics, August 2014, Vol.28(3), pp.241-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-0346 ; E-ISSN: 1873-5320 ; DOI: 10.1016/j.aei.2014.05.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An integrated closed-loop product lifecycle management approach for reverse logistics design

Daaboul, Joanna ; Le Duigou, Julien ; Penciuc, Diana ; Eynard, Benoit; Eynard, Benoit (Editor)

Production Planning and Control, 26 June 2016, Vol.27(13), pp.1062-1077 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-7287 ; E-ISSN: 1366-5871

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product relationships management enabler for concurrent engineering and product lifecycle management

Demoly, Frédéric ; Dutartre, Olivier ; Yan, Xiu-Tian ; Eynard, Benoît ; Kiritsis, Dimitris ; Gomes, Samuel

Computers in Industry, September 2013, Vol.64(7), pp.833-848 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-3615 ; E-ISSN: 1872-6194 ; DOI: 10.1016/j.compind.2013.05.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge-based engineering for multidisciplinary systems: Integrated design based on interface model

Zheng, Chen ; Bricogne, Matthieu ; Le Duigou, Julien ; Hehenberger, Peter ; Eynard, Benoît; Bricogne, Matthieu (Editor)

Concurrent Engineering: Research and Applications, 25 December 2017, Vol.26(2), pp.157-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-293X ; E-ISSN: 1531-2003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple viewpoint modelling framework enabling integrated product–process design

Demoly, Frédéric ; Monticolo, Davy ; Eynard, Benoît ; Rivest, Louis ; Gomes, Samuel

International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 2010, Vol.4(4), pp.269-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1955-2513 ; E-ISSN: 1955-2505 ; DOI: 10.1007/s12008-010-0107-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechatronic Design Process: A Survey of Product Data Model

Zheng, Chen ; Bricogne, Matthieu ; Le Duigou, Julien ; Eynard, Benoît

Procedia CIRP, 2014, Vol.21, pp.282-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-8271 ; E-ISSN: 2212-8271 ; DOI: 10.1016/j.procir.2014.03.176

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

PLM-Based Approach for Integration of Product Safety in Lean Development

Danjou, Christophe ; Le Duigou, Julien ; Bosch, Magali ; Eynard, Benoît; Ifip, Hal (Editor)

IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2016, Vol.AICT-492, pp.193-205 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-54660-5_18

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Best practices assessment in requirements engineering tools integration

Mahut, Stéphanie ; Eynard, Benoît ; Merlo, Christophe ; Minel, Stéphanie ; Beaujon, T; Merlo, Christophe (Editor)

ASME 2012 11th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis Volume 3: Advanced Composite Materials and Processing; Robotics; Information Management and PLM; Design Engineering, 04 July 2012

DOI: 10.1115/ESDA2012-82860

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHODOLOGICAL TOOLS INTEGRATION FOR ENGINEERING DESIGN

Mahut, Stéphanie ; Eynard, Benoît ; Merlo, Christophe ; Minel, Stéphanie ; Beaujon, T; Merlo, Christophe (Editor)

Proceedings of DESIGN 2010, the 11th International Design Conference, 19 May 2010, Vol.1, pp.63-79, ISBN 978-953-7738-04-4

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

IT Vendor perspective: Integration of requirements engineering tools

Mahut, Stéphanie ; Merlo, Christophe ; Eynard, Benoit ; Minel, Stéphanie ; Beaujon, T; Merlo, Christophe (Editor)

Research in Integrated Design. Virtual, Interactive and Integrated Product Design and Manufacturing for Industrial Innovation, 15 October 2010, Vol.3, pp.38, ISBN 978-2-8178-0169-8

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Integration of CAx Systems and a Multiple-View Product Model ler in Mechanical Design

Song, Huijun ; Eynard, Benoit ; Lafon, Pascal ; Roucoules, Lionel; Administrateur Ensam, Compte De Service (Editor)

Acta Polytechnica, 2005, Vol.45(3), pp.26-31 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated Design and PLM Applications in Aeronautics Product Development

Van Wijk, Dimitri ; Eynard, Benoît ; Troussier, Nadège ; Belkadi, Farouk ; Roucoules, Lionel ; Ducellier, Guillaume; Administrateur Ensam, Compte De Service (Editor)

the 19th CIRP Design Conference - Competitive Design

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

PLM interopérable pour la conception intégrée et le travail collaboratif en aéronautique

Van Wijk, Dimitri ; Troussier, Nadège ; Eynard, Benoît ; Roucoules, Lionel ; Ducellier, Guillaume; Administrateur Ensam, Compte De Service (Editor)

8ème Congrès International de Génie Industriel

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2011  (3)
 3. 2012đến2012  (1)
 4. 2013đến2014  (3)
 5. Sau 2014  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (12)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Eynard, Benoît
 2. Eynard, Benoit
 3. Eynard, B.
 4. Le Duigou, Julien
 5. Mahut, Stéphanie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...