skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Japanese xóa Tất cả các phiên bản Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Tất cả các phiên bản Instrumentation: Spectrographs xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FOCAS: The Faint Object Camera and Spectrograph for the Subaru Telescope

Kashikawa, Nobunari ; Aoki, Kentaro ; Asai, Ryo ; Ebizuka, Noboru ; Inata, Motoko ; Iye, Masanori ; Kawabata, Koji S ; Kosugi, George ; Ohyama, Youichi ; Okita, Kiichi ; Ozawa, Tomohiko ; Saito, Yoshihiko ; Sasaki, Toshiyuki ; Sekiguchi, Kazuhiro ; Shimizu, Yasuhiro ; Taguchi, Hiroko ; Takata, Tadafumi ; Yadoumaru, Yasushi ; Yoshida, Michitoshi

Publications of the Astronomical Society of Japan, 2002, Vol. 54(6), pp.819-832 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-6264 ; E-ISSN: 2053-051X ; DOI: 10.1093/pasj/54.6.819

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Asai, Ryo
  2. Ebizuka, Noboru
  3. Yadoumaru, Yasushi
  4. Okita, Kiichi
  5. Ozawa, Tomohiko

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...