skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Em Tese xóa Chủ đề: Instituições Locais xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teoría Política Contemporánea: Posmodernidad y Desarrollo Local

Hélio Michelini Pellaes Neto

Em Tese, 01 January 2006, Vol.2(2), pp.52-72 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1806-5023 ; DOI: 10.5007/13547

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hélio Michelini Pellaes Neto

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...