skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 57  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Wang, Jing xóa Chủ đề: Inorganic Chemistry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and luminescent properties of Ln 3+ (Ln 3+ = Eu 3+ , Dy 3+ ) -doped Bi 2 ZnB 2 O 7 phosphors

Zhang, Qiuhong ; Wang, Jing ; Ni, Haiyong ; Wang, Lingli

Rare Metals, 2012, Vol.31(1), pp.35-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0521 ; E-ISSN: 1867-7185 ; DOI: 10.1007/s12598-012-0458-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New insights into nanocomposite adsorbents for water treatment: A case study of polystyrene-supported zirconium phosphate nanoparticles for lead removal

Zhang, Qingrui ; Pan, Bingcai ; Zhang, Shujuan ; Wang, Jing ; Zhang, Weiming ; Lv, Lu

Journal of Nanoparticle Research, 2011, Vol.13(10), pp.5355-5364 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-0764 ; E-ISSN: 1572-896X ; DOI: 10.1007/s11051-011-0521-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aerosol emission monitoring in the production of silicon carbide nanoparticles by induction plasma synthesis.(Report)

Thompson, Drew ; Leparoux, Marc ; Jaeggi, Christian ; Buha, Jelena ; Pui, David Y. H. ; Wang, Jing

Journal of Nanoparticle Research: An Interdisciplinary Forum for Nanoscale Science and Technology, Dec, 2013, Vol.15(12), p.1(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-0764

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth Pattern, Electronic Structures and Magnetic Moments of Small Lutetium Clusters.(Report)

Zhao, Zhi - Wei ; Zhao, Hui - Yan ; Wang, Jing ; Ma, Qing - Min ; Liu, Ying ; Li, You - Cheng

Journal of Cluster Science, March, 2012, Vol.23(1), p.133(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1040-7278

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Template in situ inducing dispersion of nickel on SBA-15 for methane reforming with carbon dioxide

Wang, Jing ; Zhang, Tengfei ; Song, Zhongxian ; Ning, Ping ; Long, Kaixian ; Zhao, Bin ; Huang, Jianhong ; Zhang, Qiulin

Research on Chemical Intermediates, 2018, Vol.44(4), pp.2333-2346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0922-6168 ; E-ISSN: 1568-5675 ; DOI: 10.1007/s11164-017-3232-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic Silicon Fullerenes: Experimental Exploration and Theoretical Insight.(Report)

Wang, Jing ; Liu, Ying

Journal of Cluster Science, 2016, Vol.27(3), p.861(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1040-7278 ; DOI: 10.1007/s10876-015-0959-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emission measurement and safety assessment for the production process of silicon nanoparticles in a pilot-scale facility.(Report)

Wang, Jing ; Asbach, Christof ; Fissan, Heinz ; Hulser, Tim ; Kaminski, Heinz ; Kuhlbusch, Thomas A. J. ; Pui, David Y. H.

Journal of Nanoparticle Research: An Interdisciplinary Forum for Nanoscale Science and Technology, March, 2012, Vol.14(4), p.1(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-0764

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods to improve filtration for the Bayer process

Chester, Ryan ; Wang, Jing ; Kildea, John D

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

The recovery of alumina trihydrate during the bayer process using scleroglucan

Chester, Ryan Travis ; Kildea, John D ; Wang, Jing ; Bode, Heinrich E ; LI, Xiaojin Harry

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods to improve filtration for the Bayer process

Chester, Ryan ; Wang, Jing ; Kildea, John D

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

The recovery of alumina trihydrate during the bayer process using cross-linked polysaccharides

Wang, Jing ; Bode, Heinrich E ; LI, Xiaojin Harry

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

The recovery of alumina trihydrate during the bayer process using scleroglucan

Chester, Ryan Travis ; Kildea, John D ; Wang, Jing ; Bode, Heinrich E ; LI, Xiaojin Harry

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉS POUR AMÉLIORER LA FILTRATION POUR LE PROCÉDÉ BAYER
METHODS TO IMPROVE FILTRATION FOR THE BAYER PROCESS

Chester, Ryan ; Wang, Jing ; Kildea, John D

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE RECOVERY OF ALUMINA TRIHYDRATE DURING THE BAYER PROCESS USING SCLEROGLUCAN & COMPOSITION

Chester, Ryan Travis ; Kildea, John D ; Wang, Jing ; Bode, Heinrich E ; LI, Xiaojin Harry

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

The recovery of alumina trihydrate during the bayer process using cross-linked polysaccharides

Wang, Jing ; Bode, Heinrich E ; LI, Xiaojin Harry

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN ZUR VERBESSERUNG EINER FILTRATION FÜR DAS BAYER-VERFAHREN
PROCÉDÉS POUR AMÉLIORER LA FILTRATION POUR LE PROCÉDÉ BAYER
METHODS TO IMPROVE FILTRATION FOR THE BAYER PROCESS

Chester, Ryan ; Wang, Jing ; Kildea, John D

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN ZUR VERBESSERUNG EINER FILTRATION FÜR DAS BAYER-VERFAHREN
PROCÉDÉS POUR AMÉLIORER LA FILTRATION POUR LE PROCÉDÉ BAYER
METHODS TO IMPROVE FILTRATION FOR THE BAYER PROCESS

Chester, Ryan ; Wang, Jing ; Kildea, John D

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

RÉCUPÉRATION DE TRIHYDRATE D'ALUMINE DURANT LE PROCÉDÉ BAYER EN UTILISANT DU SCLÉROGLUCANE
THE RECOVERY OF ALUMINA TRIHYDRATE DURING THE BAYER PROCESS USING SCLEROGLUCAN

Chester, Ryan Travis ; Kildea, John D ; Wang, Jing ; Bode, Heinrich E ; LI, Xiaojin Harry

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

RÉCUPÉRATION DE TRIHYDRATE D'ALUMINE DURANT LE PROCÉDÉ BAYER EN UTILISANT DU SCLÉROGLUCANE
THE RECOVERY OF ALUMINA TRIHYDRATE DURING THE BAYER PROCESS USING SCLEROGLUCAN

Chester, Ryan Travis ; Kildea, John D ; Wang, Jing ; Bode, Heinrich E ; LI, Xiaojin Harry

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE RECOVERY OF ALUMINA TRIHYDRATE DURING THE BAYER PROCESS USING CROSS-LINKED POLYSACCHARIDES

Wang, Jing ; Bode, Heinrich E ; Li, Xiaojin Harry

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 57  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (14)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (4)
 2. 2010đến2011  (5)
 3. 2012đến2013  (15)
 4. 2014đến2016  (22)
 5. Sau 2016  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (43)
 2. Bài báo  (14)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (24)
 2. German  (7)
 3. Chinese  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...