skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Chủ đề: Innovation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research networks and inventors' mobility as drivers of innovation: evidence from Europe

Miguelez, Ernest ; Moreno, Rosina

Regional Studies, Dec, 2013, Vol.47(10), p.1668-1685 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-3404

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors Affecting Regional Productivity and Innovation in Israel: Some Empirical Evidence

Felsenstein, Daniel

Regional Studies, 02 September 2015, Vol.49(9), pp.1457-1468 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-3404 ; E-ISSN: 1360-0591 ; DOI: 10.1080/00343404.2013.837871

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...