skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Chủ đề: Goal Modeling xóa Chủ đề: Informationstechnik xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clear justification of modeling decisions for goal-oriented requirements engineering

Jureta, Ivan ; Faulkner, Stéphane ; Schobbens, Pierre-Yves

Requirements Engineering, 2008, Vol.13(2), pp.87-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-007-0056-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Faulkner, Stephane
  2. Schobbens, Pierre-Yves
  3. Faulkner, Stéphane
  4. Faulkner, S.
  5. Jureta, Ivan J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...