skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vanderdonckt, Jean xóa Chủ đề: Information theory xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Computer-Aided Design of User Interfaces VI
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-Aided Design of User Interfaces VI

International Conference On Computer-Aided Design Of User Interfaces;; López-Jaquero, Víctor (Editor) ; Montero, Francisco (Editor) ; Molina, José Pascual (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

ISBN: 9781848822054 ; ISBN: 1848822057 ; E-ISBN: 9781848822061 ; E-ISBN: 1848822065 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-206-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...