skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Information technology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal on Multimodal User Interfaces

ISSN1783-7677

Truy cập trực tuyến

2
User Interfaces for Wearable Computers
User Interfaces for Wearable Computers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interfaces for Wearable Computers

ISBN3-8351-0256-7;ISBN3-8351-9232-9

Truy cập trực tuyến

3
Computer-Aided Design of User Interfaces IV
Computer-Aided Design of User Interfaces IV
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-Aided Design of User Interfaces IV

ISBN1-4020-3145-9;ISBN90-481-6807-4;ISBN9786610537853;ISBN1-280-53785-X;ISBN1-4020-3304-4

Truy cập trực tuyến

4
Computer-Aided Design of User Interfaces V
Computer-Aided Design of User Interfaces V
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-Aided Design of User Interfaces V

ISBN1-4020-5819-5;ISBN9786611116699;ISBN1-281-11669-6;ISBN1-4020-5820-9

Truy cập trực tuyến

5
User Interface Design for Programmers
User Interface Design for Programmers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interface Design for Programmers

ISBN1-893115-94-1;ISBN1-4302-0857-0

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Sách  (4)
  2. Tạp chí  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

theo chủ đề:

  1. Information Technology

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...