skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 8.047  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Information Technology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

UNITED STATES - SOFTWARE AND INFORMATION TECHNOLOGY - Apr 4, 2019

Industry SnapShots

E-ISSN: 22032738

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Privacy for Technology Users With Intellectual and Developmental Disabilities: Why Does It Matter?

Chalghoumi, Hajer ; Cobigo, Virginie ; Dignard, Crislee ; Gauthier-Beaupré, Amélie ; Jutai, Jeffrey W. ; Lachapelle, Yves ; Lake, Johanna ; Mcheimech, Rawad ; Perrin, Maxine

Ethics & Behavior, 03 April 2019, Vol.29(3), p.201-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1050-8422 ; E-ISSN: 1532-7019 ; DOI: 10.1080/10508422.2017.1393340

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

United Kingdom Information Technology Report - Q2 2019

BMI Country Industry Reports, pp.1-48

ISSN: 2044-9615

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sweden Information Technology Report - Q2 2019

BMI Country Industry Reports, pp.1-48

ISSN: 2044-558X

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hong Kong Information Technology Report - Q2 2019

BMI Country Industry Reports, pp.1-47

ISSN: 1750-5046

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan Information Technology Report - Q2 2019

BMI Country Industry Reports, pp.1-51

ISSN: 2058-6604

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Austria Information Technology Report - Q2 2019

BMI Country Industry Reports, pp.1-43

ISSN: 2631-6803

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Netherlands Information Technology Report - Q2 2019

BMI Country Industry Reports, pp.1-43

ISSN: 2516-1113

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia Information Technology Report - Q2 2019

BMI Country Industry Reports, pp.1-43

ISSN: 2041-7160

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philippines Information Technology Report - Q2 2019

BMI Country Industry Reports, pp.1-44

ISSN: 1752-4296

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

South Africa Information Technology Report - Q2 2019

BMI Country Industry Reports, pp.1-47

ISSN: 1750-516X

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taiwan Information Technology Report - Q2 2019

BMI Country Industry Reports, pp.1-46

ISSN: 2515-6330

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canada Information Technology Report - Q2 2019

BMI Country Industry Reports, pp.1-46

ISSN: 2044-5555

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia Information Technology Report - Q2 2019

BMI Country Industry Reports, pp.1-44

ISSN: 1750-5070

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mexico Information Technology Report - Q2 2019

BMI Country Industry Reports, pp.1-45

ISSN: 1750-5100

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

France Information Technology Report - Q2 2019

BMI Country Industry Reports, pp.1-52

ISSN: 2044-5563

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Germany Information Technology Report - Q2 2019

BMI Country Industry Reports, pp.1-48

ISSN: 2044-5571

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peru Information Technology Report - Q2 2019

BMI Country Industry Reports, pp.1-43

ISSN: 1756-4778

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thailand Information Technology Report - Q2 2019

BMI Country Industry Reports, pp.1-47

ISSN: 2041-7195

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Italy Information Technology Report - Q2 2019

BMI Country Industry Reports, pp.1-46

ISSN: 2516-113X

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 8.047  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4.026)
 2. Toàn văn trực tuyến (3.140)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (25)
 2. 1988đến1994  (167)
 3. 1995đến2001  (883)
 4. 2002đến2009  (2.017)
 5. Sau 2009  (4.929)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (7.675)
 2. German  (20)
 3. French  (18)
 4. Spanish  (9)
 5. Portuguese  (8)
 6. Dutch  (4)
 7. Chinese  (3)
 8. Norwegian  (2)
 9. Russian  (1)
 10. Swedish  (1)
 11. Italian  (1)
 12. Hindi  (1)
 13. Turkish  (1)
 14. Czech  (1)
 15. Lithuanian  (1)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (207)
 2. Q - Science.  (56)
 3. R - Medicine.  (7)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Valcke, Peggy
 2. Zalnieriute, Monika
 3. Clifford, Damian
 4. Graef, Inge
 5. Maultzsch, Felix

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...