skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Software & Systems Modeling xóa Chủ đề: Business Information Systems xóa Chủ đề: Information Systems Applications (Incl.Internet) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MDA Tool Components: a proposal for packaging know-how in model driven development

Bendraou, Reda ; Desfray, Philippe ; Gervais, Marie-Pierre ; Muller, Alexis

Software & Systems Modeling, 2008, Vol.7(3), pp.329-343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-007-0058-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meta-environment and executable meta-language using smalltalk: an experience report

Ducasse, Stéphane ; Girba, Tudor ; Kuhn, Adrian ; Renggli, Lukas

Software & Systems Modeling, 2009, Vol.8(1), pp.5-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-008-0081-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model driven design and aspect weaving.(Report)

Jezequel, Jean - Marc

Software and Systems Modeling, May, 2008, Vol.7(2), p.209(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Platform independent Web application modeling and development with Netsilon

Muller, Pierre-Alain ; Studer, Philippe ; Fondement, Frédéric ; Bezivin, Jean

Software & Systems Modeling, 2005, Vol.4(4), pp.424-442 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-005-0091-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink  (4)
  2. OneFile (GALE)  (3)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...