skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Information Systems xóa Chủ đề: Information Systems Analysis and Design xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards requirements-driven information systems engineering: the Tropos project

Castro, Jaelson ; Kolp, Manuel ; Mylopoulos, John

Information Systems, 2002, Vol.27(6), pp.365-389 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4379 ; E-ISSN: 1873-6076 ; DOI: 10.1016/S0306-4379(02)00012-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kolp, Manuel
  2. Castro, J
  3. Kolp, M
  4. Mylopoulos, J
  5. Castro, Jaelson

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...