skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Chủ đề: Information Systems xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La computación ubicua: omnipresencia en los sistemas de información

Sánchez Martelo, Carlos Augusto

Tecnura, 01 December 2015, Vol.19(spe), pp.121-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0123-921X ; DOI: 10.14483/udistrital.jour.tecnura.2015.SE1.a10

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special Issue on Ubiquitous Media Systems: Guest Editors' Introduction

Scornavacca, Eusebio ; Za, Stefano ; Carillo, Kevin

Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, Sep 2016, Vol.11(3), p.I,II,III [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07181876 ; DOI: 10.4067/S0718-18762016000300001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tecnologias de informação móveis, sem fio e ubíquas: definições, estado-da-arte e oportunidades de pesquisa

Saccol, Amarolinda Zanela ; Reinhard, Nicolau

Revista de Administração Contemporânea, 01 December 2007, Vol.11(4), pp.175-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1982-7849 ; E-ISSN: 1982-7849 ; DOI: 10.1590/S1415-65552007000400009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...