skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Chủ đề: Information Systems xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assignment of collaborators to multiple business problems using genetic algorithm

Choi, Keunho ; Kim, Gunwoo ; Suh, Yongmoo ; Yoo, Donghee

Information Systems and eBusiness Management, Nov 2017, Vol.15(4), pp.877-895 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16179846 ; E-ISSN: 16179854 ; DOI: 10.1007/s10257-016-0328-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An effective Enterprise Architecture Implementation Methodology

Nikpay, Fatemeh ; Shamshirband, Shahaboddin

Information Systems and eBusiness Management, Nov 2017, Vol.15(4), pp.927-962 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16179846 ; E-ISSN: 16179854 ; DOI: 10.1007/s10257-016-0336-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implications of customer value perceptions for the design of electricity efficiency services in times of smart metering

Albani, Antonia ; Domigall, Yannic ; Winter, Robert

Information Systems and eBusiness Management, Nov 2017, Vol.15(4), pp.825-844 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16179846 ; E-ISSN: 16179854 ; DOI: 10.1007/s10257-016-0332-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and demonstration of an engineering method for service support systems

Metzger, Dirk ; Niemöller, Christina ; Oliver, Thomas

Information Systems and eBusiness Management, Nov 2017, Vol.15(4), pp.789-823 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16179846 ; E-ISSN: 16179854 ; DOI: 10.1007/s10257-016-0331-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new integrated methodology using modified Delphi-fuzzy AHP-PROMETHEE for Geospatial Business Intelligence selection

Hanine, Mohamed ; Boutkhoum, Omar ; Agouti, Tarik ; Tikniouine, Abdessadek

Information Systems and eBusiness Management, Nov 2017, Vol.15(4), pp.897-925 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16179846 ; E-ISSN: 16179854 ; DOI: 10.1007/s10257-016-0334-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rouhani, Babak Darvish
  2. Thomas, Oliver
  3. Nikpay, Fatameh
  4. Suh, Yongmoo
  5. Kim, Gunwoo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...