skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Agricultural Information Research xóa Chủ đề: Information Systems xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of an information display system for food and agricultural products employing RF-IDs: Evaluation of an IC tag terminal by questionnaire survey

Kitamura , Y. ; Sugiyama , J. ; Satake , T.

Agricultural Information Research, 2007, Vol.(3), pp.91-98

ISSN: 0916-9482

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Networking system for large rice field using independent power supply system and long distance wireless LAN

Hashimoto , M. ; Utsumi , T. ; Yukimatsu , K.

Agricultural Information Research, 2007, Vol.(1), pp.37-49

ISSN: 0916-9482

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sugiyama , J.
  2. Hashimoto , M.
  3. Yukimatsu , K.
  4. Kitamura , Y.
  5. Satake , T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...