skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Visual Design of User Interfaces by (De)composition
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual Design of User Interfaces by (De)composition

Vanderdonckt, Jean ; Michotte, Benjamin

Lecture Notes in Computer Science, Interactive Systems. Design, Specification, and Verification: 13th International Workshop, DSVIS 2006, Dublin, Ireland, July 26-28, 2006. Revised Papers, pp.157-170

ISBN: 9783540695530 ; ISBN: 3540695532 ; E-ISBN: 9783540695547 ; E-ISBN: 3540695540 ; DOI: 10.1007/978-3-540-69554-7_13

Toàn văn sẵn có

2
Multi-fidelity User Interface Specifications
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-fidelity User Interface Specifications

Memmel, Thomas ; Vanderdonckt, Jean ; Reiterer, Harald

Lecture Notes in Computer Science, Interactive Systems. Design, Specification, and Verification: 15th International Workshop, DSV-IS 2008 Kingston, Canada, July 16-18, 2008 Revised Papers, pp.43-57

ISBN: 9783540705680 ; ISBN: 3540705686 ; E-ISBN: 9783540705697 ; E-ISBN: 3540705694 ; DOI: 10.1007/978-3-540-70569-7_4

Toàn văn sẵn có

3
Cascading Dialog Modeling with UsiXML
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cascading Dialog Modeling with UsiXML

Vanderdonckt, Jean ; Stanciulescu, Adrian ; Trindade, Francisco

Lecture Notes in Computer Science, Interactive Systems. Design, Specification, and Verification: 15th International Workshop, DSV-IS 2008 Kingston, Canada, July 16-18, 2008 Revised Papers, pp.121-135

ISBN: 9783540705680 ; ISBN: 3540705686 ; E-ISBN: 9783540705697 ; E-ISBN: 3540705694 ; DOI: 10.1007/978-3-540-70569-7_12

Toàn văn sẵn có

4
Towards a Library of Workflow User Interface Patterns
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Library of Workflow User Interface Patterns

Guerrero García, Josefina ; Vanderdonckt, Jean ; Calleros, Juan Manuel González

Lecture Notes in Computer Science, Interactive Systems. Design, Specification, and Verification: 15th International Workshop, DSV-IS 2008 Kingston, Canada, July 16-18, 2008 Revised Papers, pp.96-101

ISBN: 9783540705680 ; ISBN: 3540705686 ; E-ISBN: 9783540705697 ; E-ISBN: 3540705694 ; DOI: 10.1007/978-3-540-70569-7_9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...