skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Năm xuất bản: 2000đến2009 xóa Năm xuất bản: 2002đến2003 xóa Chủ đề: Information Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Approaches to User-Based Studies in Information Seeking and Retrieval: A Sheffield Perspective

Beaulieu, Micheline

Journal of Information Science, August 2003, Vol.29(4), pp.239-248 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-5515 ; E-ISSN: 1741-6485 ; DOI: 10.1177/01655515030294002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epistemology and the socio‐cognitive perspective in information science

Hjørland, Birger

Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2002, Vol.53(4), pp.257-270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-2882 ; E-ISSN: 1532-2890 ; DOI: 10.1002/asi.10042

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Digital Libraries
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Libraries

Encyclopedia of Computer Science

ISBN: 0470864125

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective methods for studying information seeking and use

Wildemuth, Barbara

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Dec 2002, Vol.53(14), p.1218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15322882 ; E-ISSN: 15322890 ; DOI: 10.1002/asi.10163

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information interaction: Providing a framework for information architecture

Toms, Elaine

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Aug 2002, Vol.53(10), pp.855-862 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15322882 ; E-ISSN: 15322890 ; DOI: 10.1002/asi.10094

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative relevance judgment: A group consensus method for evaluating user search performance

Zhang, Xiangmin

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Feb 1, 2002, Vol.53(3), pp.220-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15322882 ; E-ISSN: 15322890 ; DOI: 10.1002/asi.10036

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...