skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ DE DÉTECTION D'UNE SIGNATURE MUTATIONNELLE DANS UN ÉCHANTILLON
METHOD OF DETECTING A MUTATIONAL SIGNATURE IN A SAMPLE

Nik-Zainal, Serena ; Stratton, Mike ; Glodzik, Dominik

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ DE CARACTÉRISATION D'UN ÉCHANTILLON D'ADN
METHOD OF CHARACTERISING A DNA SAMPLE

Nik-Zainal, Serena ; Davies, Helen ; Glodzik, Dominik ; Morganella, Sandro

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCEDE DE DETECTION D'UNE SIGNATURE MUTATIONNELLE DANS UN ECHANTILLON
METHOD OF DETECTING A MUTATIONAL SIGNATURE IN A SAMPLE

Nik-Zainal, Serena ; Stratton, Mike ; Glodzik, Dominik

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SIGNATURES MUTATIONNELLES DANS LE CANCER
MUTATIONAL SIGNATURES IN CANCER

Nik-Zainal, Serena ; Stratton, Mike ; Davies, Helen ; Glodzik, Dominik

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SIGNATURES MUTATIONNELLES DANS LE CANCER
MUTATIONAL SIGNATURES IN CANCER

Nik-Zainal, Serena ; Stratton, Mike ; Davies, Helen ; Glodzik, Dominik

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ DE CARACTÉRISATON D'UN ÉCHANTILLON D'ADN
METHOD OF CHARACTERISING A DNA SAMPLE

Nik-Zainal, Serena ; Davies, Helen ; Glodzik, Dominik ; Morganella, Sandro

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCEDE DE CARACTERISATON D'UN ECHANTILLON D'ADN
METHOD OF CHARACTERISING A DNA SAMPLE

Nik-Zainal, Serena ; Davies, Helen ; Glodzik, Dominik ; Morganella, Sandro

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

检测样品中的突变特征的方法
METHOD OF DETECTING A MUTATIONAL SIGNATURE IN A SAMPLE

Nik-Zainal Serena ; Stratton Mike ; Glodzik Dominik

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN ZUR DETEKTION EINER MUTATIONALEN SIGNATUR IN EINER PROBE
PROCÉDÉ DE DÉTECTION D'UNE SIGNATURE MUTATIONNELLE DANS UN ÉCHANTILLON
METHOD OF DETECTING A MUTATIONAL SIGNATURE IN A SAMPLE

Nik-Zainal, Serena ; Stratton, Mike ; Glodzik, Dominik

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN ZUR CHARAKTERISIERUNG EINER DNA-PROBE
PROCÉDÉ DE CARACTÉRISATION D'UN ÉCHANTILLON D'ADN
METHOD OF CHARACTERISING A DNA SAMPLE

Nik-Zainal, Serena ; Davies, Helen ; Glodzik, Dominik ; Morganella, Sandro

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD OF CHARACTERISING A DNA SAMPLE

Nik-Zainal, Serena ; Davies, Helen ; Glodzik, Dominik ; Morganella, Sandro

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

癌症的突变标签
MUTATIONAL SIGNATURES IN CANCER

Nik-Zainal Serena ; Stratton Mike ; Davies Helen ; Glodzik Dominik

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN ZUR CHARAKTERISIERUNG EINER DNA-PROBE
PROCÉDÉ DE CARACTÉRISATON D'UN ÉCHANTILLON D'ADN
METHOD OF CHARACTERISING A DNA SAMPLE

Nik-Zainal, Serena ; Davies, Helen ; Glodzik, Dominik ; Morganella, Sandro

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MUTATIONSSIGNATUREN BEI KREBS
SIGNATURES MUTATIONNELLES DANS LE CANCER
MUTATIONAL SIGNATURES IN CANCER

Nik-Zainal, Serena ; Stratton, Mike ; Davies, Helen ; Glodzik, Dominik

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

表征DNA样品的方法
METHOD OF CHARACTERISING A DNA SAMPLE

Nik-Zainal Serena ; Davies Helen ; Glodzik Dominik ; Morganella Sandro

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nik-Zainal, Serena
 2. Glodzik, Dominik
 3. Davies, Helen
 4. Stratton, Mike
 5. Morganella, Sandro

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Physics
 3. Chemistry
 4. Sciences
 5. Wine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...