skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa Chủ đề: Information xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

OBSERVING MOTOR DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN USING DEPTH CAMERAS

Gabriel, Cramariuc ; Stefan Gheorghe, Pentiuc

DOI: 10.12753/2066-026X-15-076 ; Related DOI: 10.12753/2066-026X-15-076

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPUTER ASSISTED LEARNING IN SWIMMERS' TRAINING

Luciela, Vasile ; Monica, Stanescu

DOI: 10.12753/2066-026X-13-236 ; Related DOI: 10.12753/2066-026X-13-236

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-LEARNING PORTALS AND MOBILE PERSONAL LEARNING ENVIRONMENTS AS NEW LEARNING ECOSYSTEMS

Dragos, GHEORGHIU ; Livia, Stefan

DOI: 10.12753/2066-026X-15-178 ; Related DOI: 10.12753/2066-026X-15-178

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

USING AMBIENT INTELLIGENCE IN HEALTHCARE: CASE STUDIES AND SCENARIOS AND EMPLOYING E-TRAINING IN HEALTHCARE

Feras Sameer, Alhaijawy ; Adina Magda, Florea

DOI: 10.12753/2066-026X-18-093 ; Related DOI: 10.12753/2066-026X-18-093

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHALLENGES AND ISSUES FOR SUCCESSFULLY APPLYING VIRTUAL REALITY IN MEDICAL REHABILITATION

Oana, Ferche ; Alin, Moldoveanu ; Florica, Moldoveanu ; Alexandra, Voinea ; Victor, Asavei ; Ionut, Negoi

DOI: 10.12753/2066-026X-15-073 ; Related DOI: 10.12753/2066-026X-15-073

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Feras Sameer, Alhaijawy
  2. Livia, Stefan
  3. Gabriel, Cramariuc
  4. Ionut, Negoi
  5. Florica, Moldoveanu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...