skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: Q - Science. xóa Chủ đề: Human-computer interaction xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Book Series xóa Chủ đề: Informatik xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Personality Capture and Emulation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personality Capture and Emulation

Bainbridge, William Sims; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447156031 ; ISBN: 144715603X ; E-ISBN: 9781447156048 ; E-ISBN: 1447156048 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-5604-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Tangible Interactive Systems: Grasping the Real World with Computers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible Interactive Systems: Grasping the Real World with Computers

Boy, Guy André; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319302690 ; ISBN: 3319302698 ; E-ISBN: 9783319302706 ; E-ISBN: 3319302701 ; DOI: 10.1007/978-3-319-30270-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Patterns of HCI Design and HCI Design of Patterns: Bridging HCI Design and Model-Driven Software Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patterns of HCI Design and HCI Design of Patterns: Bridging HCI Design and Model-Driven Software Engineering

Seffah, Ahmed; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319156866 ; ISBN: 3319156861 ; E-ISBN: 9783319156873 ; E-ISBN: 331915687X ; DOI: 10.1007/978-3-319-15687-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Context Aware Human-Robot and Human-Agent Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context Aware Human-Robot and Human-Agent Interaction

Magnenat-Thalmann, Nadia ;Yuan, Junsong ;Thalmann, Daniel ;You, Bum-Jae;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Magnenat-Thalmann, Nadia (Editor) ; Yuan, Junsong (Editor) ; Thalmann, Daniel (Editor) ; You, Bum-Jae (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319199467 ; ISBN: 3319199463 ; E-ISBN: 9783319199474 ; E-ISBN: 3319199471 ; DOI: 10.1007/978-3-319-19947-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Modern Statistical Methods for HCI
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Statistical Methods for HCI

Robertson, Judy ;Kaptein, Maurits;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Robertson, Judy (Editor) ; Kaptein, Maurits (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319266312 ; ISBN: 3319266314 ; E-ISBN: 9783319266336 ; E-ISBN: 3319266330 ; DOI: 10.1007/978-3-319-26633-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...