skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Tác giả/ người sáng tác: Ronsmans, Carine xóa Chủ đề: Infant Mortality xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Care seeking at time of childbirth, and maternal and perinatal mortality in Matlab, Bangladesh

Ronsmans, Carine ; Chowdhury, Mahbub Elahi ; Koblinsky, Marge ; Ahmed, Anisuddin

Bulletin of the World Health Organization, 01 April 2010, Vol.88(4), pp.289-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862010000400015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labour complications remain the most important risk factors for perinatal mortality in rural Kenya

Weiner, Renay ; Ronsmans, Carine ; Dorman, Ed ; Jilo, Hilton ; Muhoro, Anne ; Shulman, Caroline

Bulletin of the World Health Organization, January 2003, Vol.81(8), pp.561-566 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862003000800005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A district-based audit of the causes and circumstances of maternal deaths in South Kalimantan, Indonesia

Supratikto, Gunawan ; Wirth, Meg E ; Achadi, Endang ; Cohen, Surekha ; Ronsmans, Carine

Bulletin of the World Health Organization, January 2002, Vol.80(3), pp.228-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862002000300009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ronsmans, C.
  2. Ronsmans, Carine
  3. Dorman, E.
  4. Wirth, Meg
  5. Chowdhury, Mahbub

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...