skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.638  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Indonesia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nationalism
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Cultural Sociology of the Middle East, Asia, and Africa

ISBN: 9781412981767

Toàn văn không sẵn có

2
Nationalism and revolution in Indonesia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and revolution in Indonesia

Kahin George McTurnan.

Ithaca, N.Y. : Southeast Asia Program Publications, Cornell University, 2003 - (959.8 KAH 2003) - ISBN0877277346 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Nationalism
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Encyclopedia of Politics

ISBN: 9781412904094

Toàn văn không sẵn có

4
Making Indonesia
Making Indonesia
Making Indonesia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Indonesia

Ithaca, New York : Southeast Asia Program, Cornell University, 1996. - (959.8 MAK 1996) - ISBN0-87727-719-2;ISBN1-5017-1937-8

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peripheral modernity and anti-colonial nationalism in Java: economies of race and gender in the constitution of the Indonesian national teleology

Sajed, Alina

Third World Quarterly, 01 February 2017, Vol.38(2), p.505-523 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-6597 ; E-ISSN: 1360-2241 ; DOI: 10.1080/01436597.2016.1153419

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Productive Intolerance: Godly Nationalism in Indonesia

Menchik, Jeremy

Comparative Studies in Society and History, 2014, Vol.56(3), pp.591-621 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4175 ; E-ISSN: 1475-2999 ; DOI: 10.1017/S0010417514000267

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rising Economic Nationalism in Indonesia

Patunru, Arianto

Journal of Southeast Asian Economies, Dec 2018, Vol.35(3), p.335 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 23395095 ; E-ISSN: 23395206 ; DOI: 10.1355/ae35-3b

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INDONESIA: Deregulation belies economic nationalism

Oxford Analytica Daily Brief Service, Apr 20, 2018, p.1

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sports as Third World Nationalism

Webster, David

The Journal of American-East Asian Relations, November 2016, Vol.23(4), pp.395-406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-3947 ; E-ISSN: 1876-5610 ; DOI: 10.1163/18765610-02304007

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INEQUALITY, NATIONALISM AND ELECTORAL POLITICS IN INDONESIA

Warburton, Eve

Southeast Asian Affairs, 2018, pp.134-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03775437 ; E-ISSN: 17939135

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inequality, Nationalism and Electoral Politics in Indonesia

Warburton, Eve

Southeast Asian Affairs, 2018, Vol.2018, pp.135-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-5437 ; E-ISSN: 1793-9135

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RESOURCE NATIONALISM AND CONSTITUTIONAL JIHAD

Habir, Ahmad

Southeast Asian Affairs, 2013, pp.121-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03775437

Toàn văn sẵn có

13
The British Educational Policy for the Indigenous Community in Malaya 1870-1957: Dualistic Structure, Colonial Interests and Malay Radical Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The British Educational Policy for the Indigenous Community in Malaya 1870-1957: Dualistic Structure, Colonial Interests and Malay Radical Nationalism

Sua, Tan Yao

International Journal of Educational Development, 2013, Vol.33(4), p.337-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0738-0593 ; DOI: 10.1016/j.ijedudev.2012.05.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Bandung: developmental nationalism and (multi)cultural nationalism in Indonesia

Barker, Joshua

Third World Quarterly, 01 April 2008, Vol.29(3), p.521-540 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-6597 ; E-ISSN: 1360-2241 ; DOI: 10.1080/01436590801931496

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Of cows and men: Nationalism and A ustralian cow making

Fozdar, Farida ; Spittles, Brian

Australian Journal of Anthropology, April 2014, Vol.25(1), pp.73-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-8811 ; E-ISSN: 1757-6547 ; DOI: 10.1111/taja.12067

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memory and nationalism: the case of Universitas Indonesia

Kurniawan, Kemas Ridwan

Inter-Asia Cultural Studies, 01 December 2011, Vol.12(4), p.532-551 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1464-9373 ; E-ISSN: 1469-8447 ; DOI: 10.1080/14649373.2011.603917

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The KTP Quandary: Islam, the Ahmadiyya, and the reproduction of Indonesian Nationalism

Bottomley, Daniel

Contemporary Islam, 2015, Vol.9(1), pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1872-0218 ; E-ISSN: 1872-0226 ; DOI: 10.1007/s11562-014-0302-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Indonesia: the Role of Economic Nationalism

Thee, Kian Wie

Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities 3, 2010, 55-79 (2011)

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pragmatism and Nationalism: Industrialization Policy in Indonesia and Nigeria

Ahmad Helmy Fuady

Economics and Finance in Indonesia, 01 April 2015, Vol.61(1), pp.21-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0126-155X ; E-ISSN: 2442-9260 ; DOI: 10.7454/efi.v61i1.495

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Civic Education Policies: Their Effect on University Students' Spirit of Nationalism and Patriotism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civic Education Policies: Their Effect on University Students' Spirit of Nationalism and Patriotism

Nurdin, Encep Syarief

Citizenship, Social and Economics Education, 2017, Vol.16(1), p.69-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: E1478-8047 ; DOI: 10.1177/2047173416688039

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.638  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1964  (30)
 2. 1964đến1976  (37)
 3. 1977đến1989  (66)
 4. 1990đến2003  (773)
 5. Sau 2003  (2.728)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.551)
 2. German  (47)
 3. Dutch  (30)
 4. Indonesian  (22)
 5. French  (7)
 6. Spanish  (7)
 7. Malay  (7)
 8. Arabic  (6)
 9. Chinese  (5)
 10. Japanese  (4)
 11. Portuguese  (3)
 12. Javanese  (2)
 13. Russian  (2)
 14. Italian  (2)
 15. Korean  (2)
 16. Polish  (1)
 17. Turkish  (1)
 18. Danish  (1)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Aspinall, Edward
 3. Hefner, Robert W.
 4. Mcbeth, John
 5. Boellstorff, Tom

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...