skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhou, Michelle xóa Chủ đề: Individual Differences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confiding in and Listening to Virtual Agents: The Effect of Personality

Li, Jingyi ; Zhou, Michelle ; Yang, Huahai ; Mark, Gloria

Proceedings of the 22nd International Conference on intelligent user interfaces, 07 March 2017, pp.275-286

ISBN: 9781450343480 ; ISBN: 1450343481 ; DOI: 10.1145/3025171.3025206

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yang, H.
  2. Mark, G.
  3. Mark, Gloria
  4. Li, Jingyi
  5. Zhou, Michelle

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...