skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Italian xóa Chủ đề: India xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student Nationalism in China, 1924-1949 (Book Review)

Botjer, George F.

The American Historical Review, 1 October 1995, Vol.100(4), pp.1276-1276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239 ; DOI: 10.2307/2168282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Passions of the Tongue: Language Devotion in Tamil India, 1891-1970

Roy, Parama

The American Historical Review, Vol.104(5), pp.1653-1654 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

New God, New Nation: Protestants and Self-Reconstruction; Nationalism in Korea, 1896-1937 (Book Review)

Sorensen, Clark W.

The American Historical Review, 1 April 1994, Vol.99(2), pp.625-625 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239 ; DOI: 10.2307/2167430

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Nouvelle France: The Making of French Canada--A Cultural History

Choquette, Leslie

The American Historical Review, Vol.106(3), pp.967-968 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sorcerer as Apprentice: Stalin as Commissar of Nationalities, 1917-1924

Martha Brill Olcott

The American Historical Review, Vol.103(1), pp.236-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iconoclasm in the era of strong religion

Davis, Richard H.

Material Religion, 01 July 2005, Vol.1(2), p.261-268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-2200 ; E-ISSN: 1751-8342 ; DOI: 10.2752/174322005778054249

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Archaeology and Politics: A Case Study of the Ayodhya Issue

Abraham, John

Material Religion: The Journal of Objects, July 2005, Vol.1(2), pp.253-260 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-2200

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agency and Affectivity of Paintings: The Lives of Chitrajis in Hindu Ritual Contexts

Taylor, Woodman

Material Religion, 01 July 2005, Vol.1(2), p.198-227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-2200 ; E-ISSN: 1751-8342 ; DOI: 10.2752/174322005778054294

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Experience of Color

Macdougall, David

The Senses and Society, 01 March 2007, Vol.2(1), p.5-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1745-8927 ; E-ISSN: 1745-8935 ; DOI: 10.2752/174589207779996983

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Eloquent Sari

Jones, Dorothy

Textile: The Journal of Cloth and Culture, March 2004, Vol.2(1), pp.52-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1475-9756

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Everyday Exotic: Transnational Space, Identity and Contemporary Foodways in Bangalore City

Srinivas, Tulasi

Food, 2007, Vol.10(1), pp.85-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1552-8014

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buddhist material culture, “indianism,” and the construction of pan-asian buddhism in prewar japan

Jaffe, Richard M.

Material Religion, 01 November 2006, Vol.2(3), p.266-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-2200 ; E-ISSN: 1751-8342 ; DOI: 10.1080/17432200.2006.11423052

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I primi passi del femminismo indiano: Rameshwari e Uma Nehru nell'India di inizio Novecento

Borghi, Elena

Storia delle Donne, 2014, Vol.10, pp.183-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18267513 ; DOI: 0001935560; 10.13128/SDD-15579

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orientalism and the Modern Myth of "Hinduism"

King, Richard

Numen, 1999, Vol.46(2), pp.146-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-5973 ; E-ISSN: 1568-5276 ; DOI: 10.1163/1568527991517950

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

French imperial outposts in post‐imperial India, 1947–54

Smith, Simon C.

European Review of History: Revue européenne d'histoire, 01 September 1996, Vol.3(2), p.187-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350-7486 ; E-ISSN: 1469-8293 ; DOI: 10.1080/13507489608568162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The world in a nutshell: a historical archaeology of early modern entanglement in Scandinavia and India studied through the life course of the Danish nobleman Ove Gjedde, 1594–1660

Nordin, Jonas M.

Post-Medieval Archaeology, 03 May 2016, Vol.50(2), p.244-263 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0079-4236 ; E-ISSN: 1745-8137 ; DOI: 10.1080/00794236.2016.1216695

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

PS Commentators’ Best Reads in 2017

Project Syndicate

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photos of the Gods The Printed Image and Political Struggle in India

Jain, Kajri

Material Religion: The Journal of Objects, March 2008, Vol.4(1), pp.107-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-2200

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (2)
 2. 1996đến1998  (2)
 3. 1999đến2003  (3)
 4. 2004đến2006  (5)
 5. Sau 2006  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (11)
 2. Bình xét khoa học  (7)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (6)
 2. German  (5)
 3. Spanish  (3)
 4. Russian  (1)
 5. Arabic  (1)
 6. Czech  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jones, Dorothy
 2. Macdougall, David
 3. Borghi, Elena
 4. Ramaswamy, Sumathi
 5. Robb, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...