skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Index Medicus xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The great contribution: Index Medicus, Index-Catalogue, and IndexCat

Greenberg, Stephen ; Gallagher, Patricia

Journal of the Medical Library Association, Apr 2009, Vol.97(2), pp.108-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15365050 ; E-ISSN: 15589439 ; DOI: 10.3163/1536-5050.97.2.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gallagher, Patricia E.
  2. Greenberg, Stephen J.
  3. Greenberg, S.J.
  4. Gallagher, Patricia
  5. Gallagher, P.E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...