skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Influenza Virus xóa Chủ đề: Immunotherapy, Adoptive xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interleukin-4 causes delayed virus clearance in influenza virus- infected mice

Moran, TM ; Isobe, H ; Fernandez-Sesma, A ; Schulman, JL

The Journal of Virology, 1996, Vol. 70(8), p.5230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-538X ; PMID: 8764032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Isobe, H.
  2. Moran, T
  3. Schulman, Jl
  4. Fernandez-Sesma
  5. Isobe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...