skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa Chủ đề: Virology xóa Chủ đề: Immunology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microarray expression profile analysis of mRNAs and long non-coding RNAs in pulmonary tuberculosis with different traditional Chinese medicine syndromes

Ting-Ting Jiang ; Li-Liang Wei ; Li-Ying Shi ; Zhong-Liang Chen ; Chong Wang ; Chang-Ming Liu ; Zhong-Jie Li ; Ji-Cheng Li

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3645755.v1 ; Related DOI: 10.1186/s12906-016-1436-y ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3645755

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovery of new Toxoplasma gondii antigenic proteins using a high throughput protein microarray approach screening sera of murine model infected orally with oocysts and tissue cysts

Mert Döşkaya ; Li Liang ; Aarti Jain ; Hüseyin Can ; Sultan Gülçe İz ; Philip Felgner ; Aysu Değirmenci Döşkaya ; David Davies ; Adnan Gürüz

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.4154240 ; Related DOI: 10.1186/s13071-018-2934-1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovery of new Toxoplasma gondii antigenic proteins using a high throughput protein microarray approach screening sera of murine model infected orally with oocysts and tissue cysts

Mert Döşkaya ; Li Liang ; Aarti Jain ; Hüseyin Can ; Sultan Gülçe İz ; Philip Felgner ; Aysu Değirmenci Döşkaya ; David Davies ; Adnan Gürüz

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.4154240.v1 ; Related DOI: 10.1186/s13071-018-2934-1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.c.4154240

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microarray expression profile analysis of mRNAs and long non-coding RNAs in pulmonary tuberculosis with different traditional Chinese medicine syndromes

Ting-Ting Jiang ; Li-Liang Wei ; Li-Ying Shi ; Zhong-Liang Chen ; Chong Wang ; Chang-Ming Liu ; Zhong-Jie Li ; Ji-Cheng Li

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3645755 ; Related DOI: 10.1186/s12906-016-1436-y

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.C.4350599.V1 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.c.4350599

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.C.4350599 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM4 of Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531049 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM4 of Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531049.V1 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7531049

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Philip Felgner
  2. Li Liang
  3. Jaime Tarigo
  4. Henry Marr
  5. Adam Vigil

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...