skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Proteins xóa Ngôn ngữ: Norwegian xóa Chủ đề: Immunoglobulin G xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BMP-7 induces apoptosis in human germinal center B cells and is influenced by TGF-β receptor type I ALK5

Bollum, Lise K ; Huse, Kanutte ; Oksvold, Morten P ; Bai, Baoyan ; Hilden, Vera I ; Forfang, Lise ; Yoon, Sun Ok ; Wälchli, Sébastien ; Smeland, Erlend B ; Myklebust, June H; Shi, Xing-Ming (editor)

PLoS ONE, 2017, Vol.12(5) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0177188 ; PMCID: 5425193 ; PMID: 28489883

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IgA and IgG against Mycobacterium tuberculosis Rv2031 discriminate between pulmonary tuberculosis patients, Mycobacterium tuberculosis -infected and non-infected individuals

Abebe, Fekadu ; Belay, Mulugeta ; Legesse, Mengistu ; K. L. M. C, Franken ; Ottenhoff, Tom H. M; Neyrolles, Olivier (editor)

PLoS ONE, 2018, Vol.13(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0190989 ; PMCID: 5786301 ; PMID: 29373577

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Naturally Acquired Human Immunity to Pneumococcus Is Dependent on Antibody to Protein Antigens

Wilson, Robert ; Cohen, Jonathan M ; Reglinski, Mark ; Jose, Ricardo J ; Chan, Win Yan ; Marshall, Helina ; De Vogel, Corné ; Gordon, Stephen ; Goldblatt, David ; Petersen, Fernanda C ; Baxendale, Helen ; Brown, Jeremy S; Mitchell, Timothy J. (editor)

PLoS Pathogens, 2017, Vol.13(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7366 ; E-ISSN: 1553-7374 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1006137 ; PMCID: 5279798 ; PMID: 28135322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...