skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Ethnic and Racial Studies xóa Năm xuất bản: 2002đến2010 xóa Chủ đề: Aliens xóa Chủ đề: Immigration xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic diversity and statistics in East Asia: 'foreign brides' surveys in Taiwan and South Korea

Bélanger, Danièle ; Lee, Hye-Kyung ; Wang, Hong-Zen

Ethnic and Racial Studies, 01 June 2010, Vol.33(6), pp.1108-1130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870903427507

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The bounded Community: Turning foreigners into Americans in twenty-first century L.A

Waldinger, Roger

Ethnic and Racial Studies, 01 May 2007, Vol.30(3), pp.341-374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870701217423

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Migrant Politics and Mobilization: Exclusion, Engagements, Incorporation

Però, Davide ; Solomos, John

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2010, Vol.33(1), pp.1-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870903418944

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Segmented assimilation and cross-national comparative research on the integration of immigrants and their children

Vermeulen, Hans

Ethnic and Racial Studies, 01 July 2010, Vol.33(7), pp.1214-1230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419871003615306

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Terms of exclusion: public views towards admission and allocation of rights to immigrants in European countries

Gorodzeisky, Anastasia ; Semyonov, Moshe

Ethnic and Racial Studies, 01 March 2009, Vol.32(3), pp.401-423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870802245851

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How exceptional is New York? Migration and multiculturalism in the empire city

Foner, Nancy

Ethnic and Racial Studies, 01 November 2007, Vol.30(6), pp.999-1023 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870701599440

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gorodzeisky, Anastasia
  2. Vermeulen, Hans
  3. Foner, Nancy
  4. Lem, Winnie
  5. Wang, Hong-Zen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...