skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of SPIE xóa Chủ đề: Applied Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Bolas, Mark T. xóa Chủ đề: Virtual Reality xóa Chủ đề: Immersive Systems xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

ShadowLight: an immersive environment for rapid prototyping and design

Leetaru, Kalev H

22 March 2005, Vol.5664, pp.606-615

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819456373 ; ISBN: 0819456373 ; DOI: 10.1117/12.587154

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Leetaru, Kalev H.
  2. Merritt, John O.
  3. Woods, Andrew J.
  4. McDowall, Ian E.
  5. Bolas, Mark T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...