skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Computer Graphics xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Nhan đề tạp chí: Ieee Computer Graphics And Applications xóa Chủ đề: Imaging, Three-Dimensional xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A sketch-based interface for clothing virtual characters

Turquin, Emmanuel ; Wither, Jamie ; Boissieux, Laurence ; Cani, Marie-Paule ; Hughes, John F; Wither, Jamie (Editor)

IEEE Computer Graphics and Applications, January 2007, Vol.27(1), pp.72-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-1716 ; E-ISSN: 1558-1756 ; DOI: 10.1109/MCG.2007.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The therapeutic lamp: treating small-animal phobias

Wrzesien, Maja ; Alcañiz, Mariano ; Botella, Cristina ; Burkhardt, Jean-Marie ; Bretón-López, Juana ; Ortega, Mario ; Brotons, Daniel Beneito

IEEE computer graphics and applications, 2013, Vol.33(1), pp.80-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-1756 ; PMID: 24807885 Version:1 ; DOI: 10.1109/MCG.2013.12

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

YaQ: an architecture for real-time navigation and rendering of varied crowds

Maïm, Jonathan ; Yersin, Barbara ; Thalmann, Daniel

IEEE computer graphics and applications, 2009, Vol.29(4), pp.44-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-1716 ; PMID: 19798862 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D elastic control for mobile devices

Hachet, Martin ; Pouderoux, Joachim ; Guitton, Pascal

IEEE computer graphics and applications, 2008, Vol.28(4), pp.58-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-1716 ; PMID: 18663815 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Network-based visualization of 3D landscapes and city models

Royan, Jérôme ; Gioia, Patrick ; Cavagna, Romain ; Bouville, Christian

IEEE computer graphics and applications, 2007, Vol.27(6), pp.70-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-1716 ; PMID: 18027799 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wither, Jamie
  2. Alcaniz, Mariano
  3. Cavagna, Romain
  4. Brotons, Daniel Beneito
  5. Guitton, Pascal

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...