skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Kỷ yếu hội nghị xóa Tất cả các phiên bản Proceedings of SPIE xóa Tất cả các phiên bản Applied Sciences xóa Tất cả các phiên bản Image Processing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of PC controlled laser manipulation system with image processing functions

Tanaka, Yoshio ; Murakami, Akitsugu ; Hirano, Ken ; Nagata, Hideya ; Ishikawa, Mitsuru

Proceedings of SPIE, 18 October 2006, Vol.6374(1), pp.63740P-63740P-8

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.684978

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The advanced linked extended reconnaissance and targeting technology demonstration project

Cruickshank, James ; de Villers, Yves ; Maheux, Jean ; Edwards, Mark ; Gains, David ; Rea, Terry ; Banbury, Simon ; Gauthier, Michelle

26 October 2007, Vol.6796, pp.67962E-67962E-10

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819469625 ; ISBN: 0819469629 ; DOI: 10.1117/12.779220

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A customizable system for real-time image processing using the Blackfin DSProcessor and the MicroC/OS-II real-time kernel

Coffey, Stephen ; Connell, Joseph

Proceedings of SPIE, 01 June 2005, Vol.5823(1), pp.245-257

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.605680

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Advanced Linked Extended Reconnaissance & Targeting Technology Demonstration project

Edwards, Mark

Proceedings of SPIE, 03 April 2008, Vol.6956(1), pp.695603-6956011

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.784704

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overview of AIM: supporting computer vision on heterogeneous high-performance computing systems

Sweat, Monica ; Wilson, Joseph N

Proceedings of SPIE, 21 September 1998, Vol.3452(1), pp.81-92

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.323476

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software architecture for application-driven high-performance image processing

Koelma, Dennis ; Jonker, Pieter P ; Sips, H. J

Proceedings of SPIE, 19 September 1997, Vol.3166(1)

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.279632

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A flexible framework for developing a cooperative intelligent image analysis system

Ranaweera, Kamal P ; Samarabandu, Jagath K

Proceedings of SPIE, 29 May 2003, Vol.5014(1), pp.236-247

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.473101

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed image processing tool for a WindowsNT network

Fung, Yu-Fai ; Heung, Tsan-Hing ; Ercan, M. Fikret

Proceedings of SPIE, 19 September 1997, Vol.3166(1)

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.279627

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (2)
 2. 1998đến2002  (1)
 3. 2003đến2004  (1)
 4. 2005đến2006  (2)
 5. Sau 2006  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Shi, Hongchi
 2. Coffield, Patrick C.
 3. Edwards, Mark
 4. Edwards, M.
 5. Gauthier, Michelle

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...