skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 190  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Ieee xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
智能无线校园网络部署和探究 - Empirical Research on Smart Wireless Campus Network
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

智能无线校园网络部署和探究 - Empirical Research on Smart Wireless Campus Network

麻书钦 ; Ma Shuqin

广东技术师范学院学报 - Journal of Guangdong Polytechnic Normal University, 2011, Vol.32(09), pp.19-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-402X

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Throughput analysis for coexisting IEEE 802.15.4 and 802.11 networks under unsaturated traffic

Luong, Phuong ; Nguyen, Tri ; Le, Long

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2016, Vol.2016(1), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-1499 ; DOI: 10.1186/s13638-016-0586-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
基于IEEE 802.11的TCP稳定性与公平性研究 - Research of TCP Stability and Fairness Based on IEEE 802.11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于IEEE 802.11的TCP稳定性与公平性研究 - Research of TCP Stability and Fairness Based on IEEE 802.11

张南 ; 肖扬 ; 王洪科 ; ZHANG Nan, XIAO Yang, WANG Hong-ke

铁道学报 - Journal of the China railway Society, 2013, Vol.35(03), pp.69-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-8360

Toàn văn không sẵn có

4
非饱和条件下802.11无线网络的精确分析模型 - Accurate Analytical Model for IEEE 802.11-based Networks under Nonsaturated Condition
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

非饱和条件下802.11无线网络的精确分析模型 - Accurate Analytical Model for IEEE 802.11-based Networks under Nonsaturated Condition

宋安 ; 赵海涛 ; 王杉 ; 魏急波 ; 谢艳 ; SONG An, ZHAO Hai-tao , WANG Shan, WEI Ji-bo , XIE Yan

系统仿真学报 - Journal of System Simulation, 2013, Vol.25(04), pp.760-768 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-731X

Toàn văn không sẵn có

5
下一代无线局域网——HEW - The Next-Generation Wireless LAN --High-Efficiency WLAN
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

下一代无线局域网——HEW - The Next-Generation Wireless LAN --High-Efficiency WLAN

罗振东 ; 杨萌

电信网技术 - Telecommunications Network Technology, 2013, Issue 09, pp.46-50

ISSN: 1008-9217

Toàn văn không sẵn có

6
IEEE 802.11p MAC协议碰撞概率研究与分析 - Investigation and Analysis on Collision Probability of IEEE 802.11p MAC
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IEEE 802.11p MAC协议碰撞概率研究与分析 - Investigation and Analysis on Collision Probability of IEEE 802.11p MAC

张旭 ; 田锦 ; ZHANG Xu1,2, TIAN Jin1

计算机技术与发展 - Computer Technology and Development, 2017, Vol.27(03), pp.12-17

ISSN: 1673-629X

Toàn văn sẵn có

7
无线802.11蜜罐研究综述 - Survey of wireless 802.11 honeypot
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

无线802.11蜜罐研究综述 - Survey of wireless 802.11 honeypot

刘永磊 ; 唐国峰 ; 李志圣 ; 郝琨 ; Liu Yonglei, Tang Guofeng, Li Zhisheng, Hao Kun

电子技术应用 - Application of Electronic Technique, 2011, Vol.37(4), pp.142-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0258-7998

Toàn văn sẵn có

8
基于802.11环境的TCP协议改进研究 - Research on Improvement of TCP Protocol Based on 802.11 Environment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于802.11环境的TCP协议改进研究 - Research on Improvement of TCP Protocol Based on 802.11 Environment

赵陇 ; ZHAO Long

现代计算机:中旬刊 - Modern Computer, 2017, Issue 09, pp.25-28

ISSN: 1007-1423

Toàn văn không sẵn có

9
无线局域网技术与标准发展趋势 - Development Trends of WLAN Technology and Standards
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

无线局域网技术与标准发展趋势 - Development Trends of WLAN Technology and Standards

罗振东

电信网技术 - Telecommunications Network Technology, 2012, Issue 05, pp.22-26

ISSN: 1008-9217

Toàn văn không sẵn có

10
全双工WLAN的吞吐量性能分析 - Analysis of the throughput in full-duplex WLAN
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

全双工WLAN的吞吐量性能分析 - Analysis of the throughput in full-duplex WLAN

赵辰 ; 李云洲 ; 许希斌 ; 王京 ; ZHAO Chen, LI Yuiizho, XC Xihin, WANG Jing

电信科学 - Telecommunications Science, 2016, Vol.32(06), pp.83-92

ISSN: 1000-0801

Toàn văn không sẵn có

11
基于多门限估计节点个数的自适应退避算法 - Adaptive Backoff Algorithm Based on Node Number Estimation with Multiple Thresholds
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于多门限估计节点个数的自适应退避算法 - Adaptive Backoff Algorithm Based on Node Number Estimation with Multiple Thresholds

石春 ; 戴宪华 ; 梁平元 ; SH1 Chun, DAI Xian-hua, LIANG Ping-yuan

电子学报 - Acta Electronica Sinica, 2012, Vol.40(06), pp.1108-1114

ISSN: 0372-2112

Toàn văn không sẵn có

12
基于OPNET的无线局域网信道干扰仿真 - The OPNET-Based Simulation of WLAN Channel Interference
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于OPNET的无线局域网信道干扰仿真 - The OPNET-Based Simulation of WLAN Channel Interference

朱承德 ; ZHU Chengde

丽水学院学报 - Journal of Lishui University, 2014, Vol.36(02), pp.16-19

ISSN: 2095-3801

Toàn văn không sẵn có

13
一种基于IEEE 802.11硬件的TDMA多址协议实现方法
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

一种基于IEEE 802.11硬件的TDMA多址协议实现方法

史明伟

电子制作 - Practical Electronics, 2015, Issue 5X, pp.92-93

ISSN: 1006-5059

Toàn văn không sẵn có

14
IEEE 802.11无线局域网二进制指数退避算法改进与分析 - Improvement and Analysis of Binary Exponential Backoff Algorithm for IEEE 802.11 Based Wireless Area Networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IEEE 802.11无线局域网二进制指数退避算法改进与分析 - Improvement and Analysis of Binary Exponential Backoff Algorithm for IEEE 802.11 Based Wireless Area Networks

彭静 ; 朱艺华 ; PENG Jing,ZHU Yi-hua

计算机工程与科学 - Computer Engineering & Science, 2012, Vol.34(12), pp.39-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1007-130X

Toàn văn không sẵn có

15
Performance Analysis under MAC Layer Misbehavior Attack in Mobile Ad-Hoc Networks - Performance Analysis under MAC Layer Misbehavior Attack in Mobile Ad-Hoc Networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance Analysis under MAC Layer Misbehavior Attack in Mobile Ad-Hoc Networks - Performance Analysis under MAC Layer Misbehavior Attack in Mobile Ad-Hoc Networks

Mohammed ; ; ; Alamine ; El ; Houssaini ; Abdessadek ; Aaroud ; Ali ; El ; Hore ; Jalel ; Ben ; ; ; Othman

计算机技术与应用:英文版 - Computer Technology and Application, 2015, Vol.6(01), pp.37-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1934-7332

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A survey of visual sensor network platforms

Tavli, Bulent ; Bicakci, Kemal ; Zilan, Ruken ; Barcelo-Ordinas, Jose

Multimedia Tools and Applications, 2012, Vol.60(3), pp.689-726 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-011-0840-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
一种基于接收端SNR的IEEE 802.11WLAN速率自适应算法 - RAS:Rate adaptation in IEEE 802.11 with receiver's SNR
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

一种基于接收端SNR的IEEE 802.11WLAN速率自适应算法 - RAS:Rate adaptation in IEEE 802.11 with receiver's SNR

邓晓衡 ; 李旭 ; 刘强 ; 陈志刚 ; DENG Xiao-heng;LI Xu;LIU Qiang;CHEN Zhi-gang

计算机工程与科学 - Computer Engineering & Science, 2013, Vol.35(12), pp.45-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1007-130X

Toàn văn không sẵn có

18
IEEE 802.11无线网络的两步指数退避算法 - Two-step Backoff Algorithm for IEEE 802.11 Based Wireless Networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IEEE 802.11无线网络的两步指数退避算法 - Two-step Backoff Algorithm for IEEE 802.11 Based Wireless Networks

朱艺华 ; 徐晖 ; 彭静 ; Zhu Yi-hua, Xu Hui, Peng Jing

电子与信息学报 - Journal of Electronics & Information Technology, 2011, Vol.33(11), pp.2575-2581 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1009-5896

Toàn văn không sẵn có

19
Probabilistic Loss Differentiation for IEEE 802.11 Wireless Networks - Probabilistic Loss Differentiation for IEEE 802.11 Wireless Networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probabilistic Loss Differentiation for IEEE 802.11 Wireless Networks - Probabilistic Loss Differentiation for IEEE 802.11 Wireless Networks

Song ; Yilin ; Sun ; Yi ; Li ; Zhongcheng

中国通信 - China Communications, 2011, Vol.8(1), pp.156-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1673-5447

Toàn văn không sẵn có

20
基于数据优先级的Ad hoc网络MAC协议研究 - A Data-Priority MAC Protocol for Ad Hoc Network
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于数据优先级的Ad hoc网络MAC协议研究 - A Data-Priority MAC Protocol for Ad Hoc Network

王延年 ; 郑晓庆 ; WANG Yan-nian,ZHENG Xiao-qing

郑州大学学报:工学版 - Journal of Zhengzhou University: Eng Sci, 2011, Vol.32(2), pp.93-96

ISSN: 1671-6833

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 190  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (41)
 2. 2007đến2008  (46)
 3. 2009đến2010  (42)
 4. 2011đến2013  (36)
 5. Sau 2013  (25)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (13)
 2. English  (11)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 冷甦鹏
 2. 毛玉明
 3. 魏急波
 4. 毛建兵
 5. 徐德民

theo chủ đề:

 1. 802.11
 2. 无线局域网
 3. 802.11
 4. 802
 5. Dcf

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...