skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Romanian xóa Chủ đề: Totalitarianism xóa Chủ đề: Ideology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Omul nou călare pe poneiul roz cu zvastică

Ilaș, Constantin

Polis. Journal of Political Science, 2016, Vol.IV(11), pp.5-16

ISSN: 1221-9762

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

După 25 de ani. "Comunismul în Europa de Est”: Un proiect de cercetare a comunismului

Bocancea, Silvia

Polis. Journal of Political Science, 2016, Vol.IV(11), pp.97-112

ISSN: 1221-9762

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Tale of Two Books

Stoica, Catalin Augustin

East European Politics & Societies, February 2006, Vol.20(1), pp.180-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0888-3254 ; E-ISSN: 1533-8371 ; DOI: 10.1177/0888325405284253

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stoica, Catalin
  2. Ilaș, Constantin
  3. Bocancea, Silvia
  4. Stoica, Ca
  5. Stoica, Catalin Augustin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...