skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Language Policy xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Journals (Sage Publications) xóa Chủ đề: Ideology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irish-language broadcasting: history, ideology and identity

Watson, Iarfhlaith

Media, Culture & Society, November 2002, Vol.24(6), pp.739-757 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-4437 ; E-ISSN: 1460-3675 ; DOI: 10.1177/016344370202400601

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Naturalization language testing and its basis in ideologies of national identity and citizenship

Piller, Ingrid

International Journal of Bilingualism, September 2001, Vol.5(3), pp.259-277 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-0069 ; DOI: 10.1177/13670069010050030201

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

`Press 1 for English': textual and ideological networks in a newspaper debate on US language policy

Tardy, Christine M

Discourse & Society, March 2009, Vol.20(2), pp.265-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-9265 ; E-ISSN: 1460-3624 ; DOI: 10.1177/0957926508099006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Language Policy of the Nigerian Army: National Integration or Linguistic Imperialism?

Mensah, Eyo

Journal of Asian and African Studies, May 2019, Vol.54(3), pp.331-345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9096 ; E-ISSN: 1745-2538 ; DOI: 10.1177/0021909618812912

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics, School Philosophy, and Language Policy: The Case of Crystal City Schools

Trujillo, Armando

Educational Policy, September 2005, Vol.19(4), pp.621-654 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-9048 ; E-ISSN: 1552-3896 ; DOI: 10.1177/0895904805278064

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Key to Global Understanding: World Languages Education—Why Schools Need to Adapt

Tochon, Francois Victor

Review of Educational Research, June 2009, Vol.79(2), pp.650-681 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6543 ; E-ISSN: 1935-1046 ; DOI: 10.3102/0034654308325898

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ingrid Piller
  2. Tardy, Christine
  3. Tardy, CM
  4. Piller, I
  5. Mensah, Eyo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...