skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Nhan đề tạp chí: 歐美研究 xóa Chủ đề: Identity Politics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity politics of South Asian enclaves --the (in)adequacy of (in)authenticity and multiculturalism in Gautam Malkani's Londonstani

Liao, Pei-Chen

EurAmerica, 2015, Vol.45(1), p.39(34) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1021-3058

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 廖培真
  2. Liao, Pei-Chen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...