skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa Chủ đề: Identity xóa Nhan đề tạp chí: Adoption & Fostering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The importance of cultural identity in adoption: A study of young people adopted from Romania

Sonuga - Barke, Edmund

Adoption & Fostering Journal, 2008, Vol.32(3), pp.9-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Birth family health history: adopters' perspectives on learning about their child's health inheritance.(Report)

Hill, Catherine M. ; Edwards, Maria

Adoption & Fostering, Summer, 2009, Vol.33(2), p.45(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Birth fathers and their adopted children: fighting, withdrawing or connecting.(Report)

Clifton, John

Adoption & Fostering, Summer, 2012, Vol.36(2), p.43(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matching, ethnicity and identity: reflections on the practice and realities of ethnic matching in adoption.(Report)

Wainwright, John ; Ridley, Julie

Adoption & Fostering, Fall, 2012, Vol.36(3), p.50(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The diversity and complexity of the everyday lives of mixed racial and ethnic families: implications for adoption and fostering practice and policy.(Report)

Caballero, Chamion ; Edwards, Rosalind ; Goodyer, Annabel ; Okitikpi, Toyin

Adoption & Fostering, Fall, 2012, Vol.36(3), p.9(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New ways of thinking about the influence of cultural identity, place and spirituality on child development within child placement practice.(Report)

Sharley, Victoria

Adoption & Fostering, 2012, Vol.36(3), p.112(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transracial Adoption in Britain: Politics, Ideology and Reality

Barn, Ravinder ; Kirton, Derek

Adoption & Fostering, October 2012, Vol.36(3-4), pp.25-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759 ; E-ISSN: 1740-469X ; DOI: 10.1177/030857591203600304

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hawkins, Amanda
  2. Kirton, Derek
  3. Edwards, Rosalind
  4. Barn, Ravinder
  5. Kreppner, Jana

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...