skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 422  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Nation xóa Chủ đề: Identity xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Banal diasporic nationalism: Ghana@50 celebrations in Berlin

Nieswand, Boris

Ethnic and Racial Studies, 01 November 2012, Vol.35(11), pp.1874-1892 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2011.607505

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing the nation. Banknotes, banal nationalism and alternative conceptions of the state

Penrose, Jan

Political Geography, Nov, 2011, Vol.30(8), p.429(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconstructed nationalism in T aiwan: a politicised and economically driven identity

Chen, Rou‐Lan

Nations and Nationalism, July 2014, Vol.20(3), pp.523-545 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12051

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The jealous god: A problem in the definition of nationalism

Millard, Gregory

Ethnicities, February 2014, Vol.14(1), pp.3-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796813484724

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Holy Nations and Global Identities. Civil Religion, Nationalism and Globalisation

Sengers, Erik

Comparative Sociology, 2011, Vol.10(4), pp.659-661 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-1322 ; E-ISSN: 1569-1330 ; DOI: 10.1163/156913311X590691

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why nationalism did not emerge earlier in Timor-Leste: customary cultures confront globalising modernism

James, Paul ; Grenfell, Damian

Postcolonial Studies, 02 October 2018, Vol.21(4), pp.391-413 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1368-8790 ; E-ISSN: 1466-1888 ; DOI: 10.1080/13688790.2018.1544109

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptualizing the cultural and political facets of “Chinese Nationalism” in an era of China’s global rise

Bislev, Ane ; Li, Xing

International Communication of Chinese Culture, 2014, Vol.1(1), pp.21-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2197-4233 ; E-ISSN: 2197-4241 ; DOI: 10.1007/s40636-014-0002-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Castells' Catalan routes: nationalism and the sociology of identity 1

Macinnes, John

British Journal of Sociology, December 2006, Vol.57(4), pp.677-698 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1315 ; E-ISSN: 1468-4446 ; DOI: 10.1111/j.1468-4446.2006.00131.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Global Citizenship

Carter, April

Australian Journal of Politics & History, January 1997, Vol.43(1), pp.67-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-9522 ; E-ISSN: 1467-8497 ; DOI: 10.1111/j.1467-8497.1997.tb01379.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Nationalism and the Formulation of the Political: Reflections on the Jewish National Movement in the Works of D. Frishman and M. J. Berdichevski

Amiran, Revital

Nationalism and Ethnic Politics, 01 April 2012, Vol.18(2), pp.193-215 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-7113 ; E-ISSN: 1557-2986 ; DOI: 10.1080/13537113.2012.680857

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal Nationalism and Communitarianism: An Ambiguous Association

Vincent, Andrew

Australian Journal of Politics & History, January 1997, Vol.43(1), pp.14-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-9522 ; E-ISSN: 1467-8497 ; DOI: 10.1111/j.1467-8497.1997.tb01375.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racial identity and nationalism: a theoretical view from Latin America

Wade, Peter

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2001, Vol.24(5), pp.845-865 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870120064007

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity and Territory: Geographical Perspectives on Nationalism and Regionalism

Knight, David B

Annals of the Association of American Geographers, 01 December 1982, Vol.72(4), pp.514-531 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5608 ; E-ISSN: 1467-8306 ; DOI: 10.1111/j.1467-8306.1982.tb01842.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Within Reason

Benner, Erica

Australian Journal of Politics & History, January 1997, Vol.43(1), pp.28-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-9522 ; E-ISSN: 1467-8497 ; DOI: 10.1111/j.1467-8497.1997.tb01376.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Universalistic Perspective of National Identity and Nationalism

Tucă, Victor Iulian

Studia Politica. Romanian Political Science Review, 2009, Issue 3, pp.453-470 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1582-4551

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MIGRATION, MIGRANTS, AND CONTESTED ETHNO-NATIONALISM IN KOREA

Lee, Yoonkyung

Critical Asian Studies, 01 September 2009, Vol.41(3), pp.363-380 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1467-2715 ; E-ISSN: 1472-6033 ; DOI: 10.1080/14672710903119727

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Nationalism in Korea: Genealogy, Politics, and Legacy . By Gi-Wook Shin. Stanford: Stanford University Press, 2006. Pp. 328, 20 tables, 3 figures. ISBN 080454071 cloth; 080475408X paper.

Keong-il, Kim

International Journal of Asian Studies, 2007, Vol.4(1), pp.145-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1479-5914 ; E-ISSN: 1479-5922 ; DOI: 10.1017/S1479591407000630

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women and nation in Australia: the politics of representation.(Rethinking Nationalism)

Lake, Marilyn

The Australian Journal of Politics and History, Wntr, 1997, Vol.43(1), p.41(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-9522

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complicity, Repression, and Regionalism: Yan Baohang and Centripetal Nationalism, 1931-1949

Mitter, Rana

Modern China, January 1999, Vol.25(1), pp.44-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-7004 ; E-ISSN: 1552-6836 ; DOI: 10.1177/009770049902500102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Nationalism And Patriotism
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism And Patriotism

Encyclopedia of Group Processes and Intergroup Relations

ISBN: 9781412942089

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 422  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (355)
 2. Toàn văn trực tuyến (181)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (6)
 2. 1996đến2000  (66)
 3. 2001đến2005  (94)
 4. 2006đến2011  (126)
 5. Sau 2011  (124)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Korean  (9)
 2. Spanish  (8)
 3. French  (7)
 4. German  (5)
 5. Portuguese  (5)
 6. Chinese  (3)
 7. Polish  (2)
 8. Russian  (2)
 9. Italian  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Shulman, Stephen
 2. Kong, Lily
 3. Kelen, Christopher
 4. Schlesinger, Philip
 5. Baycroft, Timothy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...