skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Tác giả/ người sáng tác: Jansson, David xóa Chủ đề: Identity xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The head vs. the gut: Emotions, positionality, and the challenges of fieldwork with a Southern nationalist movement

Jansson, David

Geoforum, 2010, Vol.41(1), pp.19-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7185 ; DOI: 10.1016/j.geoforum.2009.10.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jansson, D.
  2. Jansson, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...