skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Czech xóa Chủ đề: Identity xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cikáni a etnicita

Burzová, Petra

Romani Studies, Vol.19(2), pp.169-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15280748

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moravská identita a její nové dimenze

Roman Iščuk

AntropoWebzin, 01 April 2011, Vol.7(1), pp.74-81 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1801-8807

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship Education: Cultivating a Critical Capacity to Implement Universal Values Nationally

Twarog, Katarzyna

Socialni Pedagogika, Apr 2017, Vol.5(1), pp.29-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18058825 ; DOI: 10.7441/soced.2017.05.01.02

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GENDER, HISTORY, AND ROMA IDENTITIES: FROM CULTURAL DETERMINISM TO THE LONG SHADOW OF THE PAST

Kapralski, Sławomir

Slovensky Narodopis, 2018, Vol.66(4), p.467 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13351303 ; E-ISSN: 13399357 ; DOI: 10.26363/SN.2018.4.06

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Burzova, Petra
  2. Katarzyna Twarog
  3. Jakoubek, Marek
  4. Kapralski, Sławomir
  5. Sławomir Kapralski

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...