skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Cơ sở dữ liệu: UNT Digital Library xóa Chủ đề: Identification xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Man uses bullhorn] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2005-12-16] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Woman holds one side of a hand lettered sign] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2005-12-16] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protester carries sign demanding a work permit] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2005-12-16] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Man Holds up a hand lettered sign] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2005-12-16] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Two men hold up hand made signs in Spanish] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2005-12-16] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protesters can be seen marching behind a Dallas Police car] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2005-12-16] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protesters march past the Dallas Museum of Art Sculpture Garden] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2005-12-16] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Children participate in the march] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2005-12-16] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protesters carry hand made signs in Spanish] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2005-12-16] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protesters carry signs and the Mexican Flag] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2005-12-16] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protesters carry banners, signs, and a Mexican Flag] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2005-12-16] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protesters carry hand lettered signgs] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2005-12-16] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Signs in Spanish and English are carried by protesters] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2005-12-16] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protesters carry signs at the corner of North Houston and Elm Streets] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2005-12-16] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Dallas Police car is in front of a line of protesters] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2005-12-16] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (13)

Lọc kết quả

Chủ đề 

  1. March  (12)
  2. Protesters  (3)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

  1. Spanish  (12)
  2. English  (11)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Castillo, José L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...