skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: German xóa Chủ đề: Identification xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN UND SYSTEM ZUR MESSUNG DER GESCHWINDIGKEIT EINER BLUTSTRÖMUNG
PROCEDE ET SYSTEME DE MESURE DE VITESSE DU FLUX SANGUIN
METHOD AND SYSTEM FOR MEASURING THE SPEED OF BLOOD FLOW

Lacombe, Francois ; Le Goualher, Georges ; Perchant, Aymeric ; Ayache, Nicholas

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN UND SYSTEM ZUR MESSUNG DER GESCHWINDIGKEIT EINER BLUTSTRÖMUNG

Lacombe, Francois ; Le Goualher, Georges ; Perchant, Aymeric ; Ayache, Nicholas

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN UND HILFGERÄT ZUR UNTERSUCHUNG DES KÖRPERS , BESONDERS FÜR DIE TOMOGRAPHIE

Thirion, Jean-Philippe ; Ayache, Nicholas

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN UND SYSTEM ZUR MESSUNG DER GESCHWINDIGKEIT EINER BLUTSTRÖMUNG
PROCEDE ET SYSTEME DE MESURE DE VITESSE DU FLUX SANGUIN
METHOD AND SYSTEM FOR MEASURING THE SPEED OF BLOOD FLOW

Lacombe, Francois ; Le Goualher, Georges ; Perchant, Aymeric ; Ayache, Nicholas

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN UND HILFGERÄT ZUR UNTERSUCHUNG DES KÖRPERS , BESONDERS FÜR DIE TOMOGRAPHIE

Thirion, Jean-Philippe, F-75012 Paris, Fr ; Ayache, Nicholas, F-75015 Paris, Fr

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ayache, Nicholas
  2. Lacombe, Francois
  3. Perchant, Aymeric
  4. Thirion, Jean-Philippe
  5. Le Goualher, Georges

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...