skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản IEEE Transactions on Software Engineering xóa Tất cả các phiên bản Tortora, G xóa Tất cả các phiên bản Icons xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automating Visual Language Generation

Crimi, C ; Guercio, A ; Pacini, G ; Tortora, G ; Tucci, M

IEEE Transactions on Software Engineering, Oct 1990, Vol.16(10), pp.1122-1135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520 ; DOI: 10.1109/32.60293

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. IEEE (CrossRef)  (1)
 2. ABI/INFORM Complete  (1)
 3. ABI/INFORM Global  (1)
 4. OneFile (GALE)  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Guercio, Angela
 2. Tortora, G
 3. Pacini, G
 4. Tucci, Maurizio
 5. Guercio, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...