skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Hyscore xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding heme proteins with hyperfine spectroscopy.(Report)

Van Doorslaer, Sabine

Journal of Magnetic Resonance, 2017, Vol.280, p.79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1090-7807 ; DOI: 10.1016/j.jmr.2017.01.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EPR and DFT analysis of biologically relevant chromium(V) complexes with d-glucitol and d-glucose.(Report)

Van Doorslaer, Sabine ; Beirinckx, Quinten ; Nys, Kevin ; Mangiameli, Maria Florencia ; Cuypers, Bert ; Callens, Freddy ; Vrielinck, Henk ; Gonzalez, Juan Carlos

Journal of Inorganic Biochemistry, 2016, Vol.162, p.216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-0134 ; DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2016.07.012

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Van Doorslaer, S
  2. Van Doorslaer, Sabine
  3. Beirinckx, Q
  4. Gonzalez, Juan Carlos
  5. Cuypers, Bert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...