skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proceeding xóa Tác giả/ người sáng tác: Lieberman, Henry xóa Chủ đề: Hypotheses xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to wreck a nice beach you sing calm incense

Lieberman, Henry ; Faaborg, Alexander ; Daher, Waseem ; Espinosa, José

Proceedings of the 10th international conference on intelligent user interfaces, 10 January 2005, pp.278-280

ISBN: 1581138946 ; ISBN: 9781581138948 ; DOI: 10.1145/1040830.1040898

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting user hypotheses in problem diagnosis

Wagner, Earl ; Lieberman, Henry

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.30-37

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964450

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Demonstration of agent support for user hypotheses in problem diagnosis

Wagner, Earl ; Lieberman, Henry

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.368-369

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964538

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

End-user debugging for e-commerce

Lieberman, Henry ; Wagner, Earl

Proceedings of the 8th international conference on intelligent user interfaces, 12 January 2003, pp.257-259

ISBN: 1581135866 ; ISBN: 9781581135862 ; DOI: 10.1145/604045.604092

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

End-user tools for debugging e-commerce

Lieberman, Henry ; Wagner, Earl

Proceedings of the 4th ACM conference on electronic commerce, 09 June 2003, pp.250-251

ISBN: 158113679X ; ISBN: 9781581136791 ; DOI: 10.1145/779928.779983

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lieberman, Henry
  2. Wagner, Earl
  3. Lieberman, H.
  4. Faaborg, A.
  5. Daher, Waseem

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...