skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sáng chế xóa Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản Hebrew xóa Tất cả các phiên bản Hygiene xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ממשק גרפי למשתמש למיפוי של פרמטרים פיסיים
Graphic user interface for physical parameter mapping

Natan Katz ; Aharon Turgeman ; Gal Hayam

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

מערכת מיקום עם מסך מגע וירטואלי
Location system with virtual touch screen

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ידית בקרה להתקן רפואי עם תנועה קווית מכפילה
Medical device control handle with multiplying linear motion

Jeffrey W. Schultz

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

איתור אזור מוקד הפעלה של הלב בעזרת מחשב
Computer-aided localization of site of origin of cardiac activation

John Lewis Sapp Jr ; Bohumil Milan Horacek ; Ahmed Mohamed Fahmey El-Damaty

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ידית בקרה להתקן רפואי
Medical device control handle

Thomas V. Selkee

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

מצלמה פלורצנטית עם שבח משתנה מוגבל
Fluorescent imager with limited variable gain

Alex Chanin ; Nadav Horesh ; Ofer Braude

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

מתקן להפצת ריח ושיטות לבקרתו
Scent dispensing apparatus and methods for the control thereof

Yoav Ben-David ; Moshe Zach

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ממשק בן-אדם מכונה עבור מדרסי גפיים תחתונים
Human machine interfaces for lower extremity orthotics

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

מחבר על זיכרון צורה
Dongle with shape memory

Christopher J. Birchard

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ידית עבור כלים כירוגיים ודנטליים
Handle for surgical and dental tools

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gal Hayam
  2. Moshe Zach
  3. Bohumil Milan Horacek
  4. Nadav Horesh
  5. Ahmed Mohamed Fahmey El-Damaty

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...