skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Nhan đề tạp chí: Hydrogeology Journal xóa Chủ đề: Hydrogeology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrogéologie du bassin de Kaboul (Afghanistan), partie I: aquifères et hydrologie ; Hidrogeología de la cuenca de Kabul (Afganistán), parte I: acuíferos e hidrogeología ; 喀布尔盆地 (阿富汗) 水文地质, I : 含水层和水文 ; Hidrogeologia da Bacia de Cabul (Afeganistão), parte I: aquíferos e hidrologia
Hydrogeology of the Kabul Basin (Afghanistan), part I: aquifers and hydrology

Houben, Georg ; Niard, Nadege ; Tünnermeier, Torge ; Himmelsbach, Thomas

Hydrogeology Journal, 2009, Vol.17(3), pp.665-677 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1431-2174 ; E-ISSN: 1435-0157 ; DOI: 10.1007/s10040-008-0377-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cycle microbiologique de l’azote à l’interface eau salée - eau douce ; Ciclo del nitrógeno microbiano en la interfase agua dulce - agua salada ; 咸水-淡水界面处微生物作用下的N循环 ; Reciclagem microbiana do azoto na interface água salgada-água doce
Microbial nitrogen cycling at the saltwater–freshwater interface

Santoro, Alyson

Hydrogeology Journal, 2010, Vol.18(1), pp.187-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1431-2174 ; E-ISSN: 1435-0157 ; DOI: 10.1007/s10040-009-0526-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink  (2)
  2. Springer (CrossRef)  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...