skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Hydraulic Control System xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detection of Oil Release in Unsaturated Soil and Estimation of Oil Infiltration Rate Using Hydraulic Control System and Water Content Sensor

Lee, Sang-Gil ; Kim, Bong-Ju ; Choi, Jae-Woo ; Lee, Soonjae

Water, Air, & Soil Pollution, 2019, Vol.230(4), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-019-4147-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detection of oil leakage in soil by monitoring impedance using time domain reflectometry and hydraulic control system

Lee, Sang-Gil ; Kwon, Kyu-Sang ; Kim, Bong-Ju ; Choi, Nag-Choul ; Choi, Jae-Woo ; Lee, Soonjae

Process Safety and Environmental Protection, July 2019, Vol.127, pp.267-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-5820 ; E-ISSN: 1744-3598 ; DOI: 10.1016/j.psep.2019.05.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kim, B.-J.
  2. Lee, Sang-Gil
  3. Choi, Jae-Woo
  4. Lee, Soonjae
  5. Choi, J.-W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...