skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of SPIE xóa Chủ đề: Applied Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Bolas, Mark T. xóa Chủ đề: Virtual Reality xóa Chủ đề: Hybrid Virtual Environment xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A hybrid virtual environment for training of radiotherapy treatment of cancer

Phillips, Roger ; Ward, James W ; Bridge, Pete ; Appleyard, Rob M ; Beavis, Andrew W

27 January 2006, Vol.6055, pp.605508-605508-12

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819460950 ; ISBN: 0819460958 ; DOI: 10.1117/12.650951

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Beavis, Andrew W.
  2. Ward, James W.
  3. Bridge, P.
  4. Appleyard, R.M.
  5. Ward, J.W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...